ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565

2   ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565
2
3   ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565

ฉบับที่ 2943 วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ลำดับที่ 1

ฉบับที่ 2943 วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ลำดับที่ 2

3
4   ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565
4
5   ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565
5
6   ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565
6
7 ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565
7
8 ปีที่ 14ฉบับที่ 2943 เล่มที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2565