กิจการในรูปแบบบริษัทจำกัด เมื่อจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ฯ มีการกำหนดให้บริษัทต้องมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในกรณีมติทั่วไปให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  ส่วนมติพิเศษให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน   

สำหรับความหมายของบริษัทจำกัด ก็คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กันโดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

โครงสร้างของบริษัทจำกัด ประกอบด้วย
        1. มีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คน
        2. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน
        3. มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
        4. ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด (เฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ)
        5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์