เรื่องที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175)  มีรายละเอียดดังนี้

 

ห้างหุ้นส่วน

1.เลิกห้างหุ้นส่วน

          เมื่อยื่นจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนแล้ว ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าห้างหุ้นส่วนเลิกกัน และส่งจดหมายแจ้งให้เจ้าหนี้ทุกคนรับทราบ

ต้องลงโฆษณา 1 ครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมเลิก

2.การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด

 เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ต้องลงโฆษณา 1 ครั้งภายใน 30 วันหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

 

บริษัทจำกัด

1.การประชุมสามัญ  

            การประชุมเพื่อรายงานงบการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน โดยต้องมีการประชุมภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

            กรณีที่ 1 : การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท

กรณีที่ 2 : การประชุมสามัญให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน

2.การประชุมวิสามัญ

เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นนอกจากจากการประชุมสามัญ

 

2 ประเภทของมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 1.มติทั่วไป และ 2.มติพิเศษ   

1.มติทั่วไป

 • การประชุมสามัญประจำปี
 • การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ
 • แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
 • การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
 • การชำระบัญชี
  • กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี
  • กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน
 • เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม

ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2.มติพิเศษ

 • การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
 • การเพิ่มทุน
 • การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ
 • การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีข้ามจังหวัด)
 • การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท
 • การเลิกบริษัท
  • กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  • กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 • การควบบริษัทฯ
  • กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  • กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 • การลดทุน
  • กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  • กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะลดทุน
 • การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทขาดทุนลงเกินกึ่งหนึ่งของทุน

ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

 

บริษัทมหาชนจำกัด

          เอกสารดังต่อไปนี้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

          1.หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

          2.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

          ต้องลงโฆษณาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

          3.การจ่ายเงินปันผล

ต้องลงโฆษณาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  

4.งบดุลที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 วัน  

คลิกสั่งซื้อ