“รู้หรือไม่ บริษัทจ่ายเงินปันผล ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”    

บริษัทที่มีผลประกอบการเป็นเงินกำไร จะสามารถจ่ายเงินปันผล (Dividend) เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นลงทุนในบริษัท โดยสามารถจ่ายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นจำนวนหุ้น

นอกจากนี้เอง กรรมการยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทมีผลกำไรที่เหมาะสม โดยอาศัยอำนาจของกรรมการบริษัท ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะเรียกว่า เงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividend Payment) แต่ในทางปฏิบัติ แม้จะขาดทุนบางบริษัทมีมาตรการในการจ่ายเงินปันผล เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น

โดยการจ่ายเงินปันผล ตามกฎหมายได้มีการระบุไว้ว่า จะต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุมหรือกรรมการมีมติ ซึ่งตามกฎหมาย ระบุว่าต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 2 ครั้ง ได้แก่ การลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศจ่ายเงินปันผล หรือ จดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากไม่ทำการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ฯ)

[ มาตรา 19 ]  บริษัทจำกัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เงินใด ๆ ที่จ่าย หรือแจก ให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นนอกจากเงินค่าหุ้นให้ถือว่า เป็นเงินปันผลตามมาตรานี้

จะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตอนไหน?

ขั้นตอนที่ 1 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

กำหนดวันที่ประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้งก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน
ตัวอย่าง ลงประกาศ วันที่ 22 เม.ย. 256X
ประชุม วันที่ 30 เม.ย. 256X
**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันผล

การประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม โดยจะต้องกำหนดวันที่จ่ายเงินภายใน 1 เดือน นับจากวันที่มีมติให้จ่ายปันผล
ตัวอย่าง ประชุมและมีมติ วันที่ 1 เม.ย. 256X
ลงประกาศจ่ายภายใน วันที่ 1-14 เม.ย. 256X

 

ดังนั้น หากบริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล อย่าลืมลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับ

 

หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น (ก้าวสู่ปีที่ 14)

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม. ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!
ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก
เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท
ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท - เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด