ประกาศ เรื่อง ประชุมวิสามัญ แก้ไขข้อบังคับ-แก้ไขวัตถุประสงค์

(ฉบับที่ 2856) วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เล่มที่ 1