หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด

ฉบับที่ : 3194

26 กันยายน 2566

ขั้นตอนการลงประกาศ ข่าวผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศ

มติทั่วไป ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

มติพิเศษ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมายเหตุ: สำหรับประชุมรับรองงบการเงินประจำปี รอบระยะบัญชี ต้องนัดประชุมภายใน 4 เดือน

อัตราค่าลงประกาศ

อัตราค่าลงประกาศข่าวผู้ถือหุ้น
รายการ ราคาบุคคลทั่วไป ราคาสมาชิก
1 กรอบ 300 250
แพคเกจ 1 (10 กรอบ) 3,000 2,500
แพคเกจ 2 (30 กรอบ) 9,000 7,500
แพคเกจ 3 (50 กรอบ) 15,000 12,500
หมายเหตุ: 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. 1 แพคเกจ / 1 ใบกำกับภาษี

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะมีความผิดดังนี้

 

ห้างหุ้นส่วน

1.เลิกห้างหุ้นส่วน

ไม่ลงโฆษณา มีความผิด ปรับผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน 80,000 บาท

ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหากชำระบัญชีนานกว่า 1 ปี มีความผิด ปรับผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน 10,000 บาท  

2.การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด

ไม่ลงโฆษณา มีความผิด ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  

 

บริษัทจำกัด

1.การประชุมผู้ถือหุ้น  

            ไม่ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้น  มีความผิด  

  • บริษัท ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
  • กรรมการ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท   

2.การประชุมมติพิเศษ - เลิกบริษัท

            ไม่ลงโฆษณา มีความผิด ปรับผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน 80,000 บาท  

            ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหากชำระบัญชีนานกว่า 1 ปี มีความผิด ปรับผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน 10,000 บาท

บริษัทมหาชนจำกัด

          1.หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท / หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น / การจ่ายเงินปันผล

          ไม่ลงโฆษณา มีความผิด ปรับคณะกรรมการ ไม่เกิน 20,000 บาท  

2.งบดุลที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

          ไม่ลงโฆษณา มีความผิด

  • บริษัท ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
  • กรรมการ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท